ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden heeft versienummer 1.1 en is het laatst gewijzigd op 30- 12-2016 en opgesteld door Wheelhouse Productions V.O.F. gevestigd Buyspad 2, 1051 MB te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66512336

 

1. TOEPASSING

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Wheelhouse Productions aanbiedt, en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Wheelhouse Productions en een Opdrachtgever. Wheelhouse Productions behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wheelhouse Productions zal de klant hiervan altijd van te voren op de hoogte brengen. Door gebruik te (blijven) maken van de diensten van Wheelhouse Productions stemt u in met de meest recente versie van de algemene voorwaarden. Mochten er in deze voorwaarden en in de overeenkomst tegenstrijdigheden voorkomen, dan gelden de in de overeenkomst beschreven voorwaarden (mits schriftelijk overeengekomen).

 

2. DEFINITIES

 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt met de daarachter beschreven betekenis.

 • Wheelhouse: Wheelhouse Productions, Buyspad 2, 1051 MB Amsterdam. KvK nr. 66512336;
 • Opdrachtgever: De organisatie, partij of perso(o)n(en) waar Wheelhouse hun diensten aan levert;
 • Diensten/producten: De diensten en producten die Wheelhouse aan de Opdrachtgever levert, zoals het bedenken van (video) concepten, video producties, advies over de inzet van video, of andere diensten of producten;
 • Offerte: het aanbod van Wheelhouse aan de klant, met daarin in ieder geval vermeld de inhoud van de te leveren diensten, wijze van betalingen en het bedrag dat de te leveren diensten kosten;
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht (mondeling of schriftelijk) tussen Opdrachtgever en Wheelhouse.

 

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 

De overeenkomst komt stand als:

 • de Opdrachtgever de offerte schriftelijk aanvaardt;
 • de samenwerking op een andere schriftelijke wijze wordt aanvaardt.

 

4. OFFERTE

 

Tenzij anders aangegeven zijn de offertes opgesteld door Wheelhouse vrijblijvend en geldig gedurende 14 (veertien) dagen. Deze offerte is gebaseerd op de instructies van de Opdrachtgever en de inschatting van Wheelhouse wat betreft:

 • inzet uren: conceptfase, pre-productie, opnames, post-productie;
 • apparatuur: zoals camera’s, lenzen, verlichting, geluidsopname etc.;
 • reis- en verblijfkosten: kosten die gemaakt worden om onder andere op de diversefilmlocaties te komen;
 • additionele kosten: kosten die buiten de bovengenoemde categorien vallen zoalsde huur van filmlocaties, voorwerpen voor in de videoproductie, inzet van

acteurs, visagie, voice-overs, muziekrechten en andere project gerelateerde kosten.

Wheelhouse bepaalt de uren en kosten in alle redelijkheid, toch kan het voorkomen dat de daadwerkelijke factuur afwijkt van de offterte. Bijvoorbeeld wanneer een Opdrachtgever tijdens het project aanvullende wensen heeft die niet in de offerte opgenomen zijn. Deze aanvullende uren en/of kosten worden op basis van een vast uurtarief in rekening gebracht, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag.

Alle genoemde bedragen in de offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 

 • Wheelhouse productions zal de met de Opdrachtgever omschreven werkzaamheden zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen uitvoeren;
 • Indien en voor zover nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst heeft Wheelhouse het recht om werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen, freelancers en/of andere derden;
 • De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wheelhouse aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wheelhouse worden verstrekt;
 • Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wheelhouse zijn verstrekt, heeft Wheelhouse het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Wheelhouse ter beschikking heeft gesteld;
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Wheelhouse de uitvoering van die onderdelen opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald;
 • Wheelhouse is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de Opdrachtgever aangeleverde ‘eigen’ media;
 • De levertijd die Wheelhouse naar de Opdrachtgever communiceert is altijd een verwachte levertijd. Deze wordt bij benadering vastgesteld en kan wijzigen tijdens het project;
 • Eventuele tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst zullen altijd tijdig en in samenspraak met de Oprachtgever worden vastgesteld;
 • Mocht Wheelhouse onverhoopt niet in staat zijn binnen overeengekomen fatale levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Wheelhouse alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Wheelhouse een termijn van minimaal 14 (veertien) dagen gegund wordt om haar verplichtingen alsnog na te komen;
 • Wheelhouse zal voor het produceren van het eindproduct één preview versie aanbieden die als ‘eerste versie’ zal worden omschreven. Na het beschikbaar stellen van deze preview versie is er ruimte voor maximaal 1 (één) correctieronde. Tijdens deze correctieronde kunnen wensen tot aanpassing aan Wheelhouse worden doorgegeven. Correcties kunnen tot uiterlijk 10 (tien) werkdagen na beschikbaarheid van de eerste versie worden aangegeven. Later aangegeven wensen tot aanpassing kunnen leiden tot extra kosten voor de

opdrachtgever. De wens(en) tot aanpassing dienen echter wel als redelijk te kunnen worden beschouwd. Hieronder vallen onder andere het corrigeren van titels, naamtitels en kleine inhoudelijke aanpassingen. Eventuele tweede of derde correctierondes zullen tegen uurtarief worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

 

6. CONTRACTDUUR

 

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Wheelhouse heeft tijdens de duur van de overeenkomst het recht om deze onmiddelijk op te zeggen als de Opdrachtgever:

• bij het verstrijken van de betalingstermijn de verschuldigde Vergoeding niet volledig heeft betaald;

• zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
• surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance wordt verleend;
• zijn bedrijf verkoopt of liquideert; of
• feitelijk stopt zaken te doen of deel te nemen aan het rechtsverkeer, of zulks

dreigt te doen.

Indien de Opdrachtgever de overeenkomst in overeenstemming met de voorgaande leden voortijdig geheel dan wel gedeeltelijk heeft opgezegd met wederzijdse instemming, heeft Wheelhouse recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies evenals van additionele kosten die zij redelijkerwijze heeft moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst. Dit tenzij er feiten dan wel omstandigheden aan de voortijdige beëindiging ten grondslag liggen die aan Wheelhouse zijn toe te rekenen.

Een (tussentijdse) opzegging vanuit de Opdrachtgever dient schriftelijk bekend gemaakt te worden binnen een termijn van 2 (twee) weken voorafgaand aan de andere partij.

 

7. FACTURATIE

 

 • De vergoedingen en eventuele kostenramingen zijn in Euro’s en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege;
 • Bij offertes hoger dan of gelijk aan €1.000,- (éénduizend euro) exclusief BTW, wordt voordat de werkzaamheden aanvangen een voorschot gevraagd van 50% om eventuele te maken kosten te kunnen dekken. Deze factuur wordt direct opgesteld nadat beide partijen akkoord gaan met de samenwerking en de overeenkomst. Deze factuur heeft een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen. De overige 50% en eventuele additionele kosten worden gefactureerd tegelijk met het opleveren van de ‘eerste versie’ van het product. Dit alles tenzij anders aangegeven;
 • Bij meerdere factuurmomenten start Wheelhouse de productie bij betaling van de eerste factuur;
 • Tenzij anders aangegeven worden offertes lager dan €1.000,- (éénduizend euro) exclusief BTW, gefactureerd in zijn totaal bij het opleveren van de ‘eerste versie’ van het product;
 • Het kan zijn dat de factuurbedrag afwijkt van het offertebedrag. Wijzigingen en

eventuele bijkomende kosten worden tijdig met de Opdrachtgever

gecommuniceert.

 • Wheelhouse biedt de Opdrachtgever de mogelijkheid tot een uitgesteldbetaaltermijn van 14 extra dagen voorbij de vervaldatum. In dit geval rekent Wheelhouse 2% van het factuurbedrag exclusief BTW bovenop het offerte bedrag.
 • De raw/onbewerkte beelden vallen niet binnen de offerte en zijn op te vragen door de opdrachtgever tegen betaling.

 

8. ANNULERING

 

In geval van annulering door de Opdrachtgever voor aanvang of tijdens de productie, zijn alle door Wheelhouse gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddelijk opeisbaar, met een minimum, van 20% van de hoofdsom. Dit eventueel met een vermeerdering met door Wheelhouse geleden schade.

 

9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

 • Wheelhouse behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Denk hierbij aan concepten, ideeën, voorstellingen, draaiboeken, scripts, gemaakte opnames en overige producten en diensten. Deze mogen hierdoor niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder schriftelijke toestemming van Wheelhouse;
 • Wheelhouse heeft het recht een videoproductie of fragmenten daaruit openbaar te maken en/of te (doen) vermenigvuldigen ten behoeve stockfootage sites of van haar eigen promotie op bijvoorbeeld een showreel, het internet, een overzichtstentoonstelling, filmfestival, of een soortgelijke manifestatie dan wel ten behoeve van evenementen en media gericht op een demonstratie en promotie van de werkzaamheden, producten of diensten van Wheelhouse, zonder dat hiervoor voorafgaand toestemming is vereist en zonder dat dienaangaande enige vergoeding behoeft te worden betaald. Onder deze bepaling vallen tevens alle scripts, ontwerpen en alle gemaakte opnames ook genoemd “het ruwe materiaal”. Dit alles mits dit geen inbreuk maakt op de geheimhouding die is afgesproken tussen Opdrachtgever en Wheelhouse;
 • Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om delen van een geleverde productie te gebruiken als onderdeel van een andere productie. Eveneens is het niet toegestaan om een geleverd product aan te passen dan wel te her-monteren zonder schriftelijke toestemming van Wheelhouse.

 

Wheelhouse Productions V.O.F.

Visseringstraat 57, 1051MG Amsterdam

+316 33615521

NL53KNAB0255414501

Kvk: 66512336

BTW-nummer: NL856587898B01